Tungkol sa WASHINGTON NEW AMERICANS filling-out-paperwork-1

Ang programang Washington New Americans (WNA) ay isang pagsasama ng Estado ng Washington at ng OneAmerica (dating Hate Free Zone), isang non-profit na dedikado sa pagpapalawak ng hustisya at pagkakapantay-pantay.

Ang aming layunin ay upang isulong ang matagumpay na integrasyon ng imigrasyon sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga karapat-dapat ng mga Legal na Permanenteng Residente (mga may hawak ng “green card”) sa impormasyon at mga serbisyo na kanilang kailangan upang matagumpay na ipursigi ang pagkamamamayan at maging aktibong mga miyembro ng ating komunidad.

Katunggali namin sa trabaho ang American Immigration Lawyers Association (Samahan ng Mga Abogado sa Imigrasyon ng Amerika) (AILA) at mga organisasyon ng komunidad sa Washington upang magbigay ng sumusunod na mga serbisyo nang walang bayad:

 • Impormasyon tungkol sa proseso ng naturalisasyon
 • Tulong sa aplikasyon sa pagkamamamayan (N-400 na mga form lamang)
 • Legal na pagrepaso ng mga aplikasyon mula sa boluntaryong abogado o akreditadong kinatawan

Nangangailangan ka ba ng tulong para sa Citizenship?

May mga abogado na nagbibigay ng LIBRENG tulong para sa pagkompleto ng aplikasyon sa Citizenship.

PETSA: Sabado, Mayo 19, 2018
Oras: 10 AM – 1 PM
Halaga: Libre

LUGAR: Western Washington University. Academic Instructional Center West. 259-333 21st St, Bellingham, WA 98225

PETSA: Sabado, Hunyo 9, 2018
Oras: 10 AM – 1 PM
Halaga: Libre

LUGAR: Pioneer Methodist Church, 209 E Birch St, Walla Walla, WA 99362

UPANG MAGING KARAPAT -DAPAT, KAILANGAN MONG: 

 • Maging 18 taong gulang o higit pa sa petsa ng iyong pagpapatala
 • Naging ayon sa batas na permanenteng legal na residente nang hindi bababa sa nakaraang limang taon (o tatlong taon kung kasal sa isang mamamayan ng U.S.).
 • Nasa U.S. nang 2.5 sa nakaraang limang taon (o 1.5 sa nakaraang tatlo, kung kasal sa isang mamamayan ng U.S.), at wala sa labas ng U.S. sa panahong isang taon o higit pa sa loob ng nakaraang limang taon (o tatlong taon kung kasal sa isang mamamayan ng U.S.)

MGA BENEPISYO SA PAGIGING MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS 

Kapag naging mamamayan ng Estados Unidos, ang isa ay makakakuha ng mga sumusunod na mga benepisyo:

 • Karapatang bumoto, magsilbi sa mga hurado, at mahalalo sa pampublikong opisina.
 • May mas malakas na boses at kakayahang lumahok sa mga desisyon ng gobyerno na nakakaapekto sa iyo at sa iyong pamilya.
 • Ipadrino ang mga miyembro ng pamilya na maging migrante ng Estados Unidos at/o mas mabilis na magmigrante sa Estados Unidos kompara sa mga ipinadrino ng mga permanenteng residente na miyembro ng pamilya.
 • Awtomatikong magawang mamamayan ng Estados Unidos ang mga anak na hindi pa 18 taong gulang at legal na permanenteng mga residente sa panahon na naging mamamayan ang kanilang magulang.
 • Magbiyahe at mamuhay sa ibang bansa nang hindi nag-aalala na mawawalan ng legal na estado sa Estados Unidos o pagkuha ng permiso sa muling pagpasok.
 • Walang takot na mapalayas. Kumpara sa mga taong may green (berde) na card, ang mga mamamayan ng Estados Unidos at ang kanilang mga anak na naging mamamayan kasama nila ay hindi maaaring mapalayas o tanggihan ang pagpasok sa Estados Unidos. Ang mga tao na mga green card ay maaaring mapalayas kapag nakagawa ng krimen o maaaring mabawi ang kanilang green card kapag nanatili sa labas ng Estados Unidos nang matagal na panahon.
 • Higit pang mga pagkakataon sa pag-empleyo. Maraming mga trabaho sa pederal na gobyerno at pribadong trabaho ang nangangailangan ng pagkamamamayan sa Estados Unidos.
 • Mga pampublikong benepisyo. Ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay maaaring makatanggap ng mga pampublikong benepisyo na hindi maaaring ibigay sa mga migranteng hindi mamamayan, kasama ang mga may hawak ng green card.
 • Mas konting mga aalalahanin sa papeles, hindi katulad ng mga may hawak ng green card. Hindi kailangan i-renew ng mamamayan ng Estados Unidos ang kanilang estado o ipaalam sa USCIS kung sila ay lumipat.
 • Karapatang mag-may-ari ng baril. Karamihan sa hindi mamamayan ay hindi maaaring mag-may-ari ng mga baril, kasama ang pangangasong baril.

ANO ANG DADALHIN SA ARAW NG PAGKAMAMAMAYAN 

Lahat

 • Ang Iyong Permanenteng Residenteng Card (Green Card)
 • Listahan ng mga address ng tirahan sa nakaraang limang taon at ang mga petsa kung kailan ka nakatira sa mga address na ito
 • Listahan ng mga pangalan nga mga pinagtrabahuhan sa nakaraang limang taon, kasama ang mga petsa kung kalian ka nagtrabaho sa mga nag-empleyong ito
 • Mga petsa na nasa labas ka ng U.S. mula nung naging isang permanenteng residente at ang mga bansa na iyong pinuntahan sa mga pagbiyaheng ito. Dalhin ang iyong mga pasaporte at mga itineraryo, at kung mayroon, mga tiket upang masundan lahat ng mga pagbiyaheng ginawa sa labas ng USA.
 • Ang buong pangalan ng iyong mga anak, mga petsa ng kapanganakan, at ang kanilang mga A# (alien rehistrasyon na numero) kung mayroon sila nito
 • Ang iyong pinakahuling tax return at mga form ng W-2
 • $725 bayad sa filing (maaaring hindi makasama) – tseke, cashier’s check, o money order para sa “U.S. Department of Homeland Security”
 • May mga tigasalin ng wika na magagamit ngunit maaaring mas maigsi ang oras ng paghihintay kung magsasama ka ng sarili mong tigasalin ng wika Iba pang mga dokumento

 

IBA PANG MGA DOKUMENTO

 • Kung ang pangalan sa iyong green card ay iba sa iyong kasalukuyang legal na pangalan: 
  • Dalhin ang mnga dokumento na legal na nagbago sa iyong pangalan (sertipiko sa pagkakakasal, utos sa diborsiyo o dokumento ng korte).
  • Magdala ng mga kopya ng anumang dokumento, mga sulat, o mga papeles na iyong ipinadala sa o natanggap mula sa gobyerno tungkol sa problema.
 • Kung nag-a-apply ka para maging mamamayan ng US citizenship base sa pagkakakasal sa isang mamamayan ng US dalhin ang: 
  • Impormasyon tungkol sa iyong asawa at kaniyang nakaraan mga pagkakakasal o mga diborsiyo 
  • Mga dokumento na nagpapatunay na ikaw at ang iyong asawa ay nagsasama sa tirahan (mga halimbawa: mga tax return, mga statement ng bangko, mga renta, hulog sa bahay, sertipiko ng kapanganakan ng inyong mga anak).
 • Kung mahigit sa isang beses ka nag-asawa: 
  • Dalhin ang sertipiko ng kasal at utos sa diborsiyo (o kamatayan) o mga partikular na petsa ng lahat ng mga kasal at diborsiyo.
  • Magdala ng katunayan ng iyong pagbayad sa anumang suportang inutos ng korte. 
 • Kung nasa labas ka ng US nang mahigit na 6 na buwan sa alinmang taon mula naging isang Permanenteng Residente: 
  • Magdala ng mga detalye tungkol sa mga petsa kung kalian ka umalis at bumalik sa US, at katunayan na nagpanatili ka ng trabaho o tahanan sa U.S. 
 • Kung mayroon kang asawa o mga anak na hindi mo kasama sa tirahan, dalhin ang: 
  • Anumang utos ng korte tungkol sa pagbayad mo ng pinansiyal na suporta;
  • Katunayan ng iyong pinansiyal na suporta (mga halimbawa: mga nakanselang tseke, mga resibo ng money order, katunayan ng pagkaltas sa sahod, o sulat mula sa magulang o tagapag-alaga ng iyong mga anak).
 • Kung sa iyong palagay ay ikaw ay naaresto, nadetina o humarap sa korte para sa anumang dahilan sa loob ng nakaraang limang taon o higit pa: 
  • Dalhin LAHAT ng mga dokumentong sinertipikuhan ng korte at ng pulis (mga halimbawa: ulat ng pulis, pagharap at disposisyon sa korte) 
  • HINDI KASAMA–Menor na mga paglabag sa trapiko (mga halimbawa: mga tiket sa pagparada, mga tiket sa tulin).
 • Kung ang iyong pederal, estado o lokal na mga buwis ay lampas na sa petsa ng pagbayad (o nakaligtaan mo itong bayaran):
  • Dalin ang kopya o ano mang documentos, sulat, o papeles na pinadala mo o natanggap mo galing sa goberno tungkol sa problema.
 • Kung nagrehistro ka sa U.S. Selective Service:
  • Dalhin ang petsa ng pagrehistro at ang numero ng iyong selective service, kung alam mo ito.

Para sa higit pang impormasyon sa Mga Araw ng Pagkamamamayan o upang magpalista sa libreng tulong sa paunang-pagsala, mangyaring tumawag sa 1-877-WA-NEWCI(TIZEN)(1-877-926-3924) o magpalista ngayon.

popular documents

  services near you

  The following is a list of organizations and individuals who provide naturalization services in Washington State.
  map-nonprofit
  Nonprofit organizations offer free or low-cost services. Please call for more information about services, fees, and appointment availability.
  map-attorney
  Attorneys offer legal services at a cost, some offering reduced fees or installments. Please call for more information about services, fees, and appointment availability.

  Filter by

  TitleAddressDescription
  Alissa BaierSeattle’s Union Gospel Mission, 318 Second Ave Extension South, Seattle, WA 98194

  contact information

  Open Door Legal Services
  Phone: (206) 682-4642

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • Minor criminal matters only
  • Intakes performed at Friday afternoon walk-in clinics – please call for more information
  • no fees - pro bono services provided for low-income clients only
  Alva GuizarGuizar Law Office 515 N. Neel Street, Suite C-104 Kennewick, WA 99336

  Contact information

  Phone: (509) 820-3666 Fax: (509) 820-3665

  Languages

  Spanish-español

  Additional

  Will consider reduced fees & installments

  Anaiah PalmerParker, Butte & Lane, P.C. 1336 E Burnside St, Suite 200 Portland, OR 97214

  contact information

  Phone: (503) 241-1320
  aep@pbl.net

  languages

  Spanish-Español
  German-Deutsche
  Tagalog-Tagalog
  Polish (spoken)-Polskie (Mówiony)

  Additional 

  *Will consider reduced fees & installments
  *Experienced with criminal issues & naturalization

  Ann WennerstromLaw Office of Ann Wennerstrom, 615 Second Ave, Suite 350, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 859-3307

  Aruna SuryLaw Office of Aruna Sury, 14205 SE 36th St, Suite 100, Bellevue, WA 98006

  contact information

  Phone: (206) 395-6314
  aruna@surylaw.com

  languages

  • Tamil-தமிழ்

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Asian Counseling and Referral ServiceACRS, 3639 Martin Luther King Jr. Way S, Seattle, WA 98144

  contact information

  Phone: (206) 695-7600

  Website

  languages

  • Spanish-español
  • Chinese (Cantonese, Mandarin)-中文
  • Nepali-नेपाली
  • Vietnamese-Tiếng Việt

  additional

  • Hosts walk-in clinics- call for more information
  • For services provided, click here

   

  Bart KleinLaw Offices of Bart Klein, 605 First Ave, Suite 500, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 624-3787
  bart.klein@bartklein.com

  languages

  • Spanish-español
  • Dari-از
  • Farsi-فارسی
  • Laotian-ລາວ
  • Thai-ไทย

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Bonnie Stern WasserLaw Office of Bonnie Stern Wasser, 320 West Galer St, Suite 201, Seattle, WA 98119

  contact information

  Phone: (206) 282-2279

  languages

  • French-français

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Brandon GillinGenesis Law Firm, 3802 Colby Avenue, Suite 2, Everett, WA 98201

  contact information

  Phone: (425) 212-1789

  languages

  • Chinese (Mandarin)-中文(普通话)

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider installments
  Brenna BowmanPeng & Weber, PLLC, 3035 Island Crest Way, Suite 200, Mercer Island, WA 98040

  contact information

  Phone: (206) 382-1962
  brenna@greencardlawyers.com

  languages

  • Spanish-español
  • Chinese-中文
  • Korean-한국어
  Brittan SchwartzHanis Irvine Prothero, PLLC, 6703 S 234th St, Suite 300, Kent, WA 98032

  contact information

  Phone: (253) 520-5000
  bschwartz@hiplawfirm.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Carol EdwardLaw Offices of Carol L. Edward and Associates, P.S. 500 Denny Way Seattle, WA 98109

  contact information

  Phone: (206) 956-9556
  celaw@seattle-immigration.com

  languages

  • Spanish-español
  • Mandarin-中文

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments
   • experienced with criminal issues and naturalization
  Catholic Charities Spokane12 East 5th Ave, Spokane, WA 99202

  contact information

  Phone: (509) 455-4961

  Website

  Catholic Charities Walla Walla408 W Poplar St, Walla Walla, WA 99362

  contact information

  Phone: (509) 525-0572

  Website

  Catholic Community Services - Mount Vernon Office300 S First St, Suite C, Mount Vernon, WA 98273

  contact information

  Phone: (360) 416-7095
  donnar@ccsww.org

  Website

  languages

  • Spanish-español

  additional

  Catholic Community Services - Seattle Office100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144

  contact information

  Phone: (206) 328-6314
  AbdiJ@ccsww.org

  Website

  languages

  • Farsi-فارسی
  • Somali - Soomaali

  additional

  Center for Advancement of Family Education (CAFÉ)CAFE, 802 S Mission St, Wenatchee, WA 98801

  contact information

  Phone: (509) 667-1926

  Website

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • This group does not offer application assistance, only education and referrals.
  Chelan Crutcher-HerrejonCrutcher-Herrejon Law Group Inc., 1424 Fourth Ave, Suite 700, Seattle, WA 98101

  contact information

  Mail: PO Box 99070
  Seattle, WA 98139

  Phone: (206) 535-8773
  chelan@crutcher-herrejon.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Chinese Information and Service CenterCISC, 611 South Lane Street, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 624-5633

  Website

  languages

  • Chinese (Cantonese, Mandarin)-中文
  • Japanese-日本語

   

  Chris Helm & Rich RawsonDavis Wright Tremaine LLP, 1201 Third Ave, Suite 2200, Seattle, WA 98101

  contact information

  Phone: (206) 757-8258

  languages

  • Japanese-日本語
  Colectiva Legal del Pueblo14249 Ambaum Boulevard SW Suite R Burien, WA 98166

  contact information

  Phone: (206) 931-1514

  info@colectivalegal.org

  Website

  languages

  • Spanish-español
  • Arabic - عربي

  additional

  Colectiva Legal del Pueblo113 Second St, #5 Wenatchee, Washington 98801

  contact information

  Phone: (509) 293-6314

  info@colectivalegal.org

  Website

  languages

  • Spanish-español
  • Arabic - عربي

  additional

  Danielle E. RoschéRosché Immigration Law PLLC 655 S. Orcas St. #206 Seattle, WA 98108

  contact information

  Phone: (360) 299-6167
  danielle@roscheimmigrationlaw.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments
   • experienced with criminal issues and naturalization
  Danielle Muriel DoyleLaw Offices of Danielle Doyle, 615 2nd Ave, Suite 350, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 427-9094
  daniellemdoyle@gmail.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  Danielle PerezGinsburg & Perez, LLC, 1049 S.W. Baseline, A-150 Hillsboro, OR 97123

  contact information

  Phone: (503) 640-5881
  Fax (503) 693-1799
  dpllc@hevanet.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • Will consider reduced fee & installments under spacial circumstances
  •  Experienced with criminal issues & naturalization
  Devin T. Theriot-OrrSunbird Law, PLLC, 1001 Fourth Ave, Suite 3200, Seattle, WA 98154

  contact information

  Phone: (206) 962-5052
  devin@sunbird.law

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Diana E. MollerMoller Immigration Law Associates, PLLC, 1001 Fourth Ave, Suite 3200 Seattle, WA 98154

  contact information

  Phone: (206) 466-6625
  dianamolleresq@gmail.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Eamonn P.S. RoachRoach & Bishop, LLP 9221 Sandifur Parkway, Suite C,Pasco, WA 99301

  Contact information

  Phone: (509) 547-7587

  eroach@roachlaw.com

  Languages

  Spanish-español

  Additional 

  • Will consider reduced fees & installments
  • Experienced with criminal issues & naturalization
  Elizabeth Hawkins & Elaine FordyceHawkins Law Group PLLC, 2200 Sixth Ave, Suite 835, Seattle, WA 98121

  contact information

  Phone: (206) 728-4220
  ehawkins@hawkinsimmigration.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider installments
  Emily HeadingsHeadings Immigration law 7511 Greenwood Ave N #526 Seattle, WA 98103

  contact information

  Phone: (206) 637-8398
  emily@headingslaw.com

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments
   • experienced with criminal issues and naturalization
  Eryne WalvekarMacDonald Hoague & Bayless 705 Second Ave, Suite 1500 Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 622-1604
  erynew@mhb.com

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments
   • experienced with criminal issues and naturalization
  Eulalia SotoLaw Office of Eulalia Soto, PLLC, 9013 NE Highway 99, Suite 4 Vancouver, WA 98665

  Contact information 

  Phone: (360) 270-6988

  Languages 

  Spanish-español

  additional

  Will consider reduced fees & installments

  Gretchen Korb-NiceHolman, Cahill, Garrett, Ives, Oliver & Andersen, PLLC, 5507 35th Ave NE, Seattle, WA 98105

  contact information

  Phone: (206) 547-1400
  gretchen@holmancahill.com

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Hand in Hand18 N Mission St, Wenatchee, WA 98801

  contact information

  Phone: (509) 888-4833
  info@handinhandmd.org

  Website

  languages

  • Spanish-español
  Henry CruzRios & Cruz, P.S., 811 First Ave, Suite 340 Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 749-5600
  Fax: (206) 749-5600

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Holly PaiLaw Office of Holly Pai 114 W Magnolia St, 4th Floor Bellingham, WA 98225

  contact information

  Phone: (360) 299-6167
  hpai@hollypailaw.com

  languages

  • Basic Spanish-español básico

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments
   • experienced with criminal issues and naturalization
  Horn of Africa Services5303 Rainier Ave South # D, Seattle, WA 98118

  contact information

  Phone: (206) 723-2061

  tsegayeg@hoas.org  

  Website

  languages

  Amharic-አማርኛ

  Tigrinya-ትግሪኛ

  additional

  James (Jim) GrayLaw Office of James Gray, 2712 Washington St Vancouver, WA 98660

  contact information

  Phone: (360) 695-5918

  Jason MillerColumbia Pacific Rain Law, PLLC, 18130 Midvale Ave N #A, Shoreline, WA 98133

  contact information

  Phone: (206) 542-4066

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Jessica FerreiraFerreira Legal PLLC, 800 Fifth Ave, Suite 4100, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 408-8069
  jessica@ferreiralegal.com

  additional

  • will consider reduced fees and installments
  Jessica N. YuLane Powell PC, 1420 Fifth Ave, Suite 4200, Seattle, WA 98111

  contact information

  Phone: (206) 223-7107
  YuJ@LanePowell.com

  languages

  • Korean-환영
  Jonathan B. Shaklee5861 W Clearwater Ave, Suite 2 Kennewick, WA 99336

  contact information

  Phone: (509) 987-1100 

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Karin TolguThe Law Offices of Karin Tolgu, PLLC, 1100 Dexter Ave N, Suite 100, Seattle, WA 98109

  contact information

  Phone: (206) 273-7960

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Karol BrownWorld One Law Group, 14205 SE 36th St, Suite 100, Bellevue, WA 98006

  contact information

  Phone: (425) 519-3617

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • will consider reduced fees and installments
  Kate Lopez LeyCowan Miller & Lederman, 1000 Second Ave, Suite 1620, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 340-1033 ext.208
  klopezley@cmlseattle.com

  languages

  • Spanish-español
  • Japanese-日本語

  additional

  • will consider reduced fees and installments
  Kathy WeberLaw Office of Kathleen M. Weber 9221 Roosevelt Way NE, #B Seattle, WA 98115

  contact information

  Phone: (206) 783-7361

  languages

  • Spanish-español
  • Portugese-português

  additional

  • will consider reduced fees and installments
  Kati OrtizOrtiz Law Office, PLLC, 630 SW 149th St, Suite 102, Burien, WA 98166

  contact information

  Phone: (206) 602-2598
  www.ortizlawoffice.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider installments
  Kelsey BecknerBeckner Immigration Law PLLC, 1001 Fourth Ave, Suite 3200, Seattle, WA 98154

  contact information

  Phone: (206) 602-1570
  kbeckner@becknerimmigration.com

  languages

  • Spanish-español
  • German-Deutsche
  Kim-Khanh VanKKVLaw - Law Office of Kim-Khanh T. Van, PLLC, 607 SW Grady Way, Suite 260, Renton, WA 98057

  contact information

  Phone: (425) 793-4357
  www.kkvlaw.com

  languages

  • Spanish-español
  • Assamese-অসমিয়া
  • Chinese (Cantonese)-中文 (廣東話)
  • Hindi-हिंदी
  • Punjabi-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
  • Vietnamese-Tiếng Việt
  Kirsten Eklund705 Second Ave, Suite 1500, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 622-1604
  kirstene@mhb.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with naturalization and some criminal issues
  • will consider reduced fees and installments
  Kitsap Immigrant Assistance Center645 4th St, Bremerton, WA 98337

  contact information

  Phone: (360) 616-0479

  Website

  languages

  • Spanish-español

  additional

  Korean Community Service Center22727 Hwy 99, #107 Edmonds WA, 98026

  contact information

  Phone: (703) 354-6345

  Website

  languages

  • Korean-한국어

  additional

  Korean Women’s Association123 96th Street East, Tacoma, WA 98445, United States

  contact information

  Phone: (253) 535-4202

  Website

  languages

  • Korean-한국어
  • Vietnamese-Tiếng Việt
  • Khmer- ខ្មែរ

  additional

  La Casa Hogar106 South 6th Street, Yakima, WA 98901

  contact information

  Phone: (509) 457-5058

  Website

  languages

  • Spanish-español
  Laura Hartless1008 S Yakima Ave, Suite 202, Tacoma WA 98405

  contact information

  Phone: (509) 856-6739
  laurahartless@gmail.com

  additional

  • will consider reduced fees
  Lesley Irizarry-HouganL.I.H. Law, P.S., 159 Denny Way, Suite 107, Seattle, WA 98109

  contact information

  Phone: (206) 838-7628
  lesley@lihlaw.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Lisa EllisEllis Immigration Law, LLC, 1001 Fourth Ave, Suite 3200, Seattle, WA 98154

  contact information

  Phone: (206) 684-9458

  Lisa SeifertSeifert Law Offices, 626 Columbia St NW, Suite 1A, Olympia, WA 98501

  contact information

  Phone: (360) 357-7087
  lisa@seifertlaw.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider installments
  Lutheran Community Services - Seattle office115 NE 100th St, Suite 200, Seattle, WA 98125

  contact information

  Phone: (206) 694-5700

  Website

  languages

  • Spanish-español (some)
  • Arabic-العربية
  • French-français
  • Russian-Pусский

  additional

  Lutheran Community Services - Vancouver office3600 Main Street, Suite 200, Vancouver, WA 98663

  contact information

  Phone: (360) 694-5624

  Website

  languages

  • Spanish-español
  • Armenian-հայերեն
  • Bosnian-bosanski
  • Russian-Pусский
  • Ukrainian-український
  • Vietnamese-Tiếng Việt

  additional

  Lutheran Community Services NW4040 S. 188th Street, Suite 300 SeaTac, WA 98188

  contact information

  Phone: (206) 901-1685

  Website

  additional

   

  Margaret O’DonnellGlobal Law Advocates, 655 S Orcas Street, Suite 210, Seattle, WA 98108

  contact information

  Phone: (206) 774-8758
  www.globallawadvocates.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Maria WilliamsCedar Law Group PLLC, 501 S Jackson St, Suite 305, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 331-6044
  mwilliams@cedarlawgroup.net

  languages

  • Vietnamese-Tiếng Việt

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Marie HigueraLaw Office of Marie Higuera, 705 Second Ave, Suite 610, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 267-0234
  marie@mhiguera.com

  languages

  • Spanish-español
  • Farsi-فارسی

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Mercedes RiggsMercedes Riggs Law, PLLC 405 W 13th St Vancouver, WA 98660

  Contact Information 

  Phone: (360) 836-0974

  Additional

  Will consider installments
   Experienced with criminal issues & naturalization

  Michael Grim411 N. 2nd St., Yakima, WA 98901

  contact information

  Phone: (509) 895-0231

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  Michael J TisoccoTisocco Immigration, PLLC, 1835 SW 152nd St, Burien, WA 98166

  contact information

  Phone: (206) 762-2172
  michael@tisoccolaw.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Michael PurcellLaw Office of Michael T. Purcell, 16771 Boones Ferry Rd, Suite 100 Lake Oswego, OR 97035

  Contact Information

  Phone: (503) 241-8203

  Michele CarneyCarney & Marchi, 108 S. Washington St, #406, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 224-0909

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • will consider installments
  • experienced with criminal issues & naturalization
  Miguel A. BocanegraMacDonald Hoague & Bayless, 705 Second Ave, Suite 1500, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 622-1604
  miguelb@mhb.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider installments
  Minda A. ThorwardThorward Immigration Law, PLLC, 5600C Rainier Ave S, Suite 208, Seattle, WA 98118

  contact information

  Phone: (206) 607-7976
  minda@thorwardimmigrationlaw.com

  languagues

  French-français

  additional

  • will consider reduced fees and installments
  • experience with criminal issues and naturalization
  Nathan TrudeauTrudeau Law 4029 Beach Drive SW Seattle, WA 98116

  contact information

  Phone: (253) 205-7231
  nathantrudeaulaw@gmail.com

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments
  Nicholas MarchiCarney & Marchi, PS 7502 W. Deschutes Place Kennewick, WA 99336

  Contact information

  Phone: (509) 545-1055

  Languages

  Spanish-español

  Additional

  • Will consider installments
  • Experienced with criminal issues & naturalization
  Northwest Immigrant Rights ProjectWestern Washington Office

  contact information

  Phone: (206) 587-4009, (800) 445-5771

  Website

  languages

  • Spanish-español
  • Arabic-عربي
  • Vietnamese-Tiếng Việt

  additional

  • Services are free; low-income clients only
  • For service in: Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, San Juan, Skagit, Skamania, Snohomish, Thurston, Wahkiakum & Whatcom counties
  • experienced with criminal issues and naturalization
  Northwest Immigrant Rights Project37 S Wenatchee Ave C, Wenatchee, WA 98932

  contact information

  Phone: (509) 570-0054, (866) 271-2084

  Website

  additional

  • Services are free; low-income clients only
  • Leave a detailed message with your NAME and PHONE NUMBER as well as a BRIEF EXPLANATION of your immigration issue, and a staff member will return your call.
  • For service in: Adams, Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, & Stevens counties
  • experienced with criminal issues and naturalization
  Northwest Immigrant Rights Project121 Sunnyside Ave, Suite 146, Granger, WA 98932

  contact information

  Phone: (509) 854-2100, (888) 756-3641

  Website

  additional

  • Services are free; low-income clients only
  • Spanish-español
  • For service in: Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Kittitas, Klickitat, Walla Walla, Whitman & Yakima counties
  • experienced with criminal issues and naturalization
  Nuestra Casa906 E Edison Ave, Sunnyside, WA 98944

  contact information

  Phone: (509) 839-7602
  Website

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • This group does not offer application assistance, only education and referrals.
  Olga GuzhvaGuzhva Law Firm, PLLC, 11900 NE 1st St, Suite 300, Bellevue, WA 98005

  contact information

  Phone: (425) 785-1212
  olga@guzhvalaw.com

  languages

  • Russian-Pусский
  • Ukrainian-український

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Omar NurNur Law, PLLC, 9924 4th Ave W, Everett, WA 98204

  contact information

  Phone: (425) 998-7040
  omar@nurlaw.com

  languages

  • Spanish-español
  • Arabic-العربية

  additional

  • some experience with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Pamela Loh215 W 4th St, Vancouver, WA 98660

  contact information

  Phone: (360) 852-9229
  pam@lohlaw.com

  languages

  • Chinese (Mandarin)-中文 (普通话)

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Patrick CantorButtar & Cantor, LLP, 16600 West Valley Highway, Suite 106, Tukwila, WA 98188

  contact information

  Phone: (425) 251-3134
  cantorlaw@comcast.net

  languages

  • Spanish-español
  • Hindi-हिंदी
  • Ilocano-Ilocano
  • Punjabi-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
  • Tagalog-Tagalog

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Paul Soreff & Carin WeinrichSoreff Law, 705 Second Ave, Suite 1601, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 282-1955

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider installments
  Philip K. SafarSafar Law Office, P.S., 10 First Street, Suite 114 Wenatchee, WA 98801

  contact information

  Phone: (509) 665-7022

  languages

  • Spanish-español
  • German-deutsch

  additional

   • experienced with criminal issues and naturalization
  Qingqing MiaoLane Powell, PC, 1420 Fifth Ave, Suite 4200, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 223-7031

  languages

  • Chinese (Mandarin)-中文

  additional

  • will consider reduced fees and installments
  Raquel "Rocky" AcostaAcosta Law Office 24 N. Second Street, Yakima, WA 98901

  contact information

  Phone: (509) 945-4359
  rockyacostalaw@gmail.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments on a case by case basis
   • some experience with criminal issues and naturalization
  Refugee & Immigrant Services NW2000 Tower Street, Everett, WA 98201, United States

  contact information

  Phone: (425) 388-9307

  Website

  languages

  • Russian-Pусский
  • Ukrainian-український

  additional

  Robert Pauw & Neha VyasGibbs Houston Pauw, 1000 Second Ave, Suite 1600, Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 682-1080

  languages

  • Spanish-español
  • Hindi-हिंदी

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Russell L. MikowAdvance Legal Services, PLLC 8113 W. Quinault Ave., Suite 101 Kennewick, WA 99336

  Contact information 

  email: 

  russell@alsnorthwest.com

  phone: (509) 851-7884

  Additional

  Will consider reduced fees & installments

  Experienced with criminal issues & naturalization

   

  Scott RailtonCascadia Cross-Border Law, 1305 11th St, Suite 301, Bellingham, WA 98225

  contact information

  Phone: (360) 671-5945

  additional

  • will consider installments
  Shannon M. UnderwoodGlobal Justice Law Group, PLLC 216 First Avenue South, Suite 420 Seattle, WA 98104

  contact information

  Phone: (206) 787-1406
  sunderwood@globaljusticelawgroup.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments
   • experienced with criminal issues and naturalization
  Shara SvendsenLaw Office of Shara Svendsen, PLLC, 16300 Mill Creek Blvd #201, Mill Creek, WA 98012

  contact information

  Phone: (425) 361-1511
  shara@svenlaw.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • will consider installments
  Sok-Khieng (So-Can) LimDavies Pearson, P.C. Attorneys at Law, 920 Fawcett Ave Tacoma, WA 98401

  contact information

  Phone: (253) 620-1500

  languages

  • Khmer-កម្ពុជា
  Soren M. Rottman303 East D Street, Suite 3, Yakima, WA 98901

  contact information

  Phone: (509) 457-3313
  info@rottmanlaw.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

   • experienced with criminal issues and naturalization
   • will consider reduced fees and installments
  Stefania Ramos BirchRamos Immigration, 20801 Highway 99, Suite 201, Lynnwood, WA 98036

  contact information

  Phone: (425) 218-7458
  ramosimmigration@gmail.com

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Stella E. DokeyLaw Offices of Stella E. Dokey, P.C., 414 SW 312th St, Suite 99, Federal Way, WA 98023

  contact information

  Phone: (253) 839-4284
  stellad@dokeylawoffices.com

  languages

  • French-français
  • Ewe (Togo/Ghana)

  additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
  Stephen RobbinsRobbins Law, PLLC, 6 S 2nd St. Suite 1002 Yakima, WA 98901

  contact information

  Phone: (509) 823-4523

  languages

  • Spanish-español

  additional

  • will consider reduced fees and installments
  Tacoma Community House1314 South L Street, Tacoma, WA 98405

  contact information

  Phone: (253) 383-3951

  Website

  languages

  • Spanish-español
  • Cambodian-កម្ពុជា
  • Russian-Pусский
  • Ukrainian-український

  additional

  Tami Nida ArntzenArntzen Law Fuse Building: 701 George Washington Way, Ste A Richland, WA 99352

  Contact information 

  email: tami@arntzenlaw.com

  Phone: (509) 430-6218

  Languages 

  Spanish-español

  Additional 

  Some experience with criminal issues & naturalization

  Thomas LeeThomas Law Firm PLLC, 707 East Harrison Street, Seattle, WA 98102

  contact information

  Phone: (206) 329-5117
  tlee@thomasleelaw.com

  languages

  • Korean-환영

  additional

  • will consider reduced fees and installments
  Toni KelichLaw Office of Toni Georganne Kelich, LLC 18901 E Burnside St Gresham, OR 97233

  contact information

  Phone: (503) 575-9593
  toni@kelichlaw.com

  additional

   • will consider reduced fee and/or installments
   • experienced with criminal issues and naturalization
  Wendy HernandezHernandez Immigration Law 22 E Poplar, Suite 200 Walla Walla, 99362

  Contact information 

  phone: (509) 525-2034

  hernandezimmigrationlaw@gmail.com

  Languages 

  Spanish-español

  West African Community Council6322 44th Ave S, Seattle, WA, USA

  contact information

  Phone: (206) 349-0892

  Website

  languages

  • French-Français

  additional

  World Relief - Spokane Office1522 N Washington St, Suite 204/103, Spokane, WA 99201

  contact information

  Phone: (509) 321-0327
  ilsspokane@wr.org

  Website

  additional

  World Relief - Tri-Cities Office2600 N Columbia Center Blvd, Suite 206, Richland, WA 99352

  contact information

  Phone: (509) 734-5477
  smichael@wr.org

  Website

  additional

  World Relief Seattle841 Central Ave N #C106 Kent, WA 98032

  contact information

  Phone: (253) 277-1121

  Website

  additional