Tungkol sa WASHINGTON NEW AMERICANS filling-out-paperwork-1

FIND HELP NEAR YOU

We are excited to be holding an online Citizenship Clinic on December 5th in partnership with the Korean Community Service Center (KCSC)! Citizenship Clinics are FREE, day-long workshops where volunteer immigration attorneys, and interpreters help with citizenship applications. Due to COVID-19, we have suspended our in-person events and will serve you remotely using the online citizenship application tool, CitizenshipWorks. CitizenshipWorks is a safe, free online tool that helps you begin filling out the application for citizenship yourself. Click here to learn how to create your account.

To make an appointment, call or text (206) 926-3924 and visit CitizenshipWorks to get started on your application. Please note: no appointment will be given to those with applications below 90% on Citizenshipworks. 

Click to learn more and start the application online now with CitizenshipWorks.

Ang programang Washington New Americans (WNA) ay isang pagsasama ng Estado ng Washington at ng OneAmerica (dating Hate Free Zone), isang non-profit na dedikado sa pagpapalawak ng hustisya at pagkakapantay-pantay.

Ang aming layunin ay upang isulong ang matagumpay na integrasyon ng imigrasyon sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga karapat-dapat ng mga Legal na Permanenteng Residente (mga may hawak ng “green card”) sa impormasyon at mga serbisyo na kanilang kailangan upang matagumpay na ipursigi ang pagkamamamayan at maging aktibong mga miyembro ng ating komunidad.

Katunggali namin sa trabaho ang American Immigration Lawyers Association (Samahan ng Mga Abogado sa Imigrasyon ng Amerika) (AILA) at mga organisasyon ng komunidad sa Washington upang magbigay ng sumusunod na mga serbisyo nang walang bayad:

 • Impormasyon tungkol sa proseso ng naturalisasyon
 • Tulong sa aplikasyon sa pagkamamamayan (N-400 na mga form lamang)
 • Legal na pagrepaso ng mga aplikasyon mula sa boluntaryong abogado o akreditadong kinatawan

Nangangailangan ka ba ng tulong para sa Citizenship?

May mga abogado na nagbibigay ng LIBRENG tulong para sa pagkompleto ng aplikasyon sa Citizenship.

PETSA:
Oras:
Halaga: Libre
LUGAR:

Due to the COVID-19 Pandemic, OneAmerica’s offices will be closed starting Monday, March 16th until further notice. We will keep our website updated as the situation progresses. We hope to continue to provide quality citizenship services remotely during this time. For more information on applying for US Citizenship or on Citizenship Day, please call or text us at our hotline number at (206) 926-3924. Staff will return all messages within 2-3 business days. Thank you for your understanding.

Looking to practice your English, learn technology, and build community from home? Sign up for English @ Home – our first-ever online English class!

Click here to learn more or pre-register for an upcoming citizenship clinic, including our monthly clinics in downtown Seattle. Pre-registering will also help us keep you informed about any possible changes to the event. Otherwise please plan to check back for any updates.

UPANG MAGING KARAPAT -DAPAT, KAILANGAN MONG: 

 • Maging 18 taong gulang o higit pa sa petsa ng iyong pagpapatala
 • Naging ayon sa batas na permanenteng legal na residente nang hindi bababa sa nakaraang limang taon (o tatlong taon kung kasal sa isang mamamayan ng U.S.).
 • Nasa U.S. nang 2.5 sa nakaraang limang taon (o 1.5 sa nakaraang tatlo, kung kasal sa isang mamamayan ng U.S.), at wala sa labas ng U.S. sa panahong isang taon o higit pa sa loob ng nakaraang limang taon (o tatlong taon kung kasal sa isang mamamayan ng U.S.)

MGA BENEPISYO SA PAGIGING MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS 

Kapag naging mamamayan ng Estados Unidos, ang isa ay makakakuha ng mga sumusunod na mga benepisyo:

 • Karapatang bumoto, magsilbi sa mga hurado, at mahalalo sa pampublikong opisina.
 • May mas malakas na boses at kakayahang lumahok sa mga desisyon ng gobyerno na nakakaapekto sa iyo at sa iyong pamilya.
 • Ipadrino ang mga miyembro ng pamilya na maging migrante ng Estados Unidos at/o mas mabilis na magmigrante sa Estados Unidos kompara sa mga ipinadrino ng mga permanenteng residente na miyembro ng pamilya.
 • Awtomatikong magawang mamamayan ng Estados Unidos ang mga anak na hindi pa 18 taong gulang at legal na permanenteng mga residente sa panahon na naging mamamayan ang kanilang magulang.
 • Magbiyahe at mamuhay sa ibang bansa nang hindi nag-aalala na mawawalan ng legal na estado sa Estados Unidos o pagkuha ng permiso sa muling pagpasok.
 • Walang takot na mapalayas. Kumpara sa mga taong may green (berde) na card, ang mga mamamayan ng Estados Unidos at ang kanilang mga anak na naging mamamayan kasama nila ay hindi maaaring mapalayas o tanggihan ang pagpasok sa Estados Unidos. Ang mga tao na mga green card ay maaaring mapalayas kapag nakagawa ng krimen o maaaring mabawi ang kanilang green card kapag nanatili sa labas ng Estados Unidos nang matagal na panahon.
 • Higit pang mga pagkakataon sa pag-empleyo. Maraming mga trabaho sa pederal na gobyerno at pribadong trabaho ang nangangailangan ng pagkamamamayan sa Estados Unidos.
 • Mga pampublikong benepisyo. Ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay maaaring makatanggap ng mga pampublikong benepisyo na hindi maaaring ibigay sa mga migranteng hindi mamamayan, kasama ang mga may hawak ng green card.
 • Mas konting mga aalalahanin sa papeles, hindi katulad ng mga may hawak ng green card. Hindi kailangan i-renew ng mamamayan ng Estados Unidos ang kanilang estado o ipaalam sa USCIS kung sila ay lumipat.
 • Karapatang mag-may-ari ng baril. Karamihan sa hindi mamamayan ay hindi maaaring mag-may-ari ng mga baril, kasama ang pangangasong baril.

ANO ANG DADALHIN SA ARAW NG PAGKAMAMAMAYAN 

Lahat

 • Ang Iyong Permanenteng Residenteng Card (Green Card)
 • Listahan ng mga address ng tirahan sa nakaraang limang taon at ang mga petsa kung kailan ka nakatira sa mga address na ito
 • Listahan ng mga pangalan nga mga pinagtrabahuhan sa nakaraang limang taon, kasama ang mga petsa kung kalian ka nagtrabaho sa mga nag-empleyong ito
 • Mga petsa na nasa labas ka ng U.S. mula nung naging isang permanenteng residente at ang mga bansa na iyong pinuntahan sa mga pagbiyaheng ito. Dalhin ang iyong mga pasaporte at mga itineraryo, at kung mayroon, mga tiket upang masundan lahat ng mga pagbiyaheng ginawa sa labas ng USA.
 • Ang buong pangalan ng iyong mga anak, mga petsa ng kapanganakan, at ang kanilang mga A# (alien rehistrasyon na numero) kung mayroon sila nito
 • Ang iyong pinakahuling tax return at mga form ng W-2
 • $725 bayad sa filing (maaaring hindi makasama) – tseke, cashier’s check, o money order para sa “U.S. Department of Homeland Security”
 • May mga tigasalin ng wika na magagamit ngunit maaaring mas maigsi ang oras ng paghihintay kung magsasama ka ng sarili mong tigasalin ng wika Iba pang mga dokumento

IBA PANG MGA DOKUMENTO

 • Kung ang pangalan sa iyong green card ay iba sa iyong kasalukuyang legal na pangalan: 
  • Dalhin ang mnga dokumento na legal na nagbago sa iyong pangalan (sertipiko sa pagkakakasal, utos sa diborsiyo o dokumento ng korte).
  • Magdala ng mga kopya ng anumang dokumento, mga sulat, o mga papeles na iyong ipinadala sa o natanggap mula sa gobyerno tungkol sa problema.
 • Kung nag-a-apply ka para maging mamamayan ng US citizenship base sa pagkakakasal sa isang mamamayan ng US dalhin ang: 
  • Impormasyon tungkol sa iyong asawa at kaniyang nakaraan mga pagkakakasal o mga diborsiyo 
  • Mga dokumento na nagpapatunay na ikaw at ang iyong asawa ay nagsasama sa tirahan (mga halimbawa: mga tax return, mga statement ng bangko, mga renta, hulog sa bahay, sertipiko ng kapanganakan ng inyong mga anak).
 • Kung mahigit sa isang beses ka nag-asawa: 
  • Dalhin ang sertipiko ng kasal at utos sa diborsiyo (o kamatayan) o mga partikular na petsa ng lahat ng mga kasal at diborsiyo.
  • Magdala ng katunayan ng iyong pagbayad sa anumang suportang inutos ng korte. 
 • Kung nasa labas ka ng US nang mahigit na 6 na buwan sa alinmang taon mula naging isang Permanenteng Residente: 
  • Magdala ng mga detalye tungkol sa mga petsa kung kalian ka umalis at bumalik sa US, at katunayan na nagpanatili ka ng trabaho o tahanan sa U.S. 
 • Kung mayroon kang asawa o mga anak na hindi mo kasama sa tirahan, dalhin ang: 
  • Anumang utos ng korte tungkol sa pagbayad mo ng pinansiyal na suporta;
  • Katunayan ng iyong pinansiyal na suporta (mga halimbawa: mga nakanselang tseke, mga resibo ng money order, katunayan ng pagkaltas sa sahod, o sulat mula sa magulang o tagapag-alaga ng iyong mga anak).
 • Kung sa iyong palagay ay ikaw ay naaresto, nadetina o humarap sa korte para sa anumang dahilan sa loob ng nakaraang limang taon o higit pa: 
  • Dalhin LAHAT ng mga dokumentong sinertipikuhan ng korte at ng pulis (mga halimbawa: ulat ng pulis, pagharap at disposisyon sa korte) 
  • HINDI KASAMA–Menor na mga paglabag sa trapiko (mga halimbawa: mga tiket sa pagparada, mga tiket sa tulin).
 • Kung ang iyong pederal, estado o lokal na mga buwis ay lampas na sa petsa ng pagbayad (o nakaligtaan mo itong bayaran):
  • Dalin ang kopya o ano mang documentos, sulat, o papeles na pinadala mo o natanggap mo galing sa goberno tungkol sa problema.
 • Kung nagrehistro ka sa U.S. Selective Service:
  • Dalhin ang petsa ng pagrehistro at ang numero ng iyong selective service, kung alam mo ito.

Para sa higit pang impormasyon sa Mga Araw ng Pagkamamamayan o upang magpalista sa libreng tulong sa paunang-pagsala, mangyaring tumawag sa 1-877-WA-NEWCI(TIZEN)(1-877-926-3924) o magpalista ngayon.

popular documents

services near you

The following is a list of organizations and individuals who provide naturalization services in Washington State.
map-nonprofit
Nonprofit organizations offer free or low-cost services. Please call for more information about services, fees, and appointment availability.
map-attorney
Attorneys offer legal services at a cost, some offering reduced fees or installments. Please call for more information about services, fees, and appointment availability.

Filter by

TitleAddressDescription
Alissa Baier Seattle’s Union Gospel Mission, 318 Second Ave Extension South, Seattle, WA 98194

contact information

Open Door Legal Services
Phone: (206) 682-4642

languages

 • Spanish-español

additional

 • Services provided for homeless clients only
 • Minor criminal matters only
 • Intakes performed at Friday afternoon walk-in clinics – please call for more information
 • no fees - pro bono services provided 
Alva Guizar Guizar Law Office 515 N. Neel Street, Suite C-104 Kennewick, WA 99336

Contact information

Phone: (509) 820-3666 Fax: (509) 820-3665

Languages

Spanish-español

Additional

Will consider reduced fees & installments

Alycia Moss Moss Immigration Law, PC 923 N 3rd Street Idaho Coeur d'Alene United States

contact information

Phone: (208) 930-0070
alycia@mossimmigrationlaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Anaiah Palmer Parker, Butte & Lane, P.C. 1336 E Burnside St, Suite 200 Portland, OR 97214

contact information

Phone: (503) 241-1320
aep@pbl.net

languages

Spanish-Español
German-Deutsche
Tagalog-Tagalog
Polish (spoken)-Polskie (Mówiony)

Additional 

*Will consider reduced fees & installments
*Experienced with criminal issues & naturalization

Ann Wennerstrom Law Office of Ann Wennerstrom, 615 Second Ave, Suite 350, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 859-3307

Aruna Sury Law Office of Aruna Sury, 14205 SE 36th St, Suite 100, Bellevue, WA 98006

contact information

Phone: (206) 395-6314
aruna@surylaw.com

languages

 • Tamil-தமிழ்

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Asian Counseling and Referral Service ACRS, 3639 Martin Luther King Jr. Way S, Seattle, WA 98144

contact information

Phone: (206) 695-7600

Website

languages

 • Spanish-español
 • Chinese (Cantonese, Mandarin)-中文
 • Nepali-नेपाली
 • Vietnamese-Tiếng Việt

additional

 • Hosts walk-in clinics- call for more information
 • For services provided, click here

 

Bart Klein Law Offices of Bart Klein, 605 First Ave, Suite 500, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 624-3787
bart.klein@bartklein.com

languages

 • Spanish-español
 • Dari-از
 • Farsi-فارسی
 • Laotian-ລາວ
 • Thai-ไทย

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Bonnie Stern Wasser Law Office of Bonnie Stern Wasser, 320 West Galer St, Suite 201, Seattle, WA 98119

contact information

Phone: (206) 282-2279

languages

 • French-français

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Brandon Gillin Genesis Law Firm, 3802 Colby Avenue, Suite 2, Everett, WA 98201

contact information

Phone: (425) 212-1789

languages

 • Chinese (Mandarin)-中文(普通话)

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider installments
Brenna Bowman Peng & Weber, PLLC, 3035 Island Crest Way, Suite 200, Mercer Island, WA 98040

contact information

Phone: (206) 382-1962
brenna@greencardlawyers.com

languages

 • Spanish-español
 • Chinese-中文
 • Korean-한국어
Brittan Schwartz Hanis Irvine Prothero, PLLC, 6703 S 234th St, Suite 300, Kent, WA 98032

contact information

Phone: (253) 520-5000
bschwartz@hiplawfirm.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Carol Edward Law Offices of Carol L. Edward and Associates, P.S. 500 Denny Way Seattle, WA 98109

contact information

Phone: (206) 956-9556
celaw@seattle-immigration.com

languages

 • Spanish-español
 • Mandarin-中文

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Catholic Charities Spokane 12 East 5th Ave, Spokane, WA 99202

contact information

Phone: (509) 455-4961

Website

Catholic Charities Walla Walla 408 W Poplar St, Walla Walla, WA 99362

contact information

Phone: (509) 525-0572

Website

Catholic Community Services - Mount Vernon Office 300 S First St, Suite C, Mount Vernon, WA 98273

contact information

Phone: (360) 416-7095
donnar@ccsww.org

Website

languages

 • Spanish-español

additional

Catholic Community Services - Seattle Office 100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144

contact information

Phone: (206) 328-6314
AbdiJ@ccsww.org

Website

languages

 • Farsi-فارسی
 • Somali - Soomaali

additional

Center for Advancement of Family Education (CAFÉ) CAFE, 802 S Mission St, Wenatchee, WA 98801

contact information

Phone: (509) 667-1926

Website

languages

 • Spanish-español

additional

 • This group does not offer application assistance, only education and referrals.
Chelan Crutcher-Herrejon Crutcher-Herrejon Law Group Inc., 1424 Fourth Ave, Suite 700, Seattle, WA 98101

contact information

Mail: PO Box 99070
Seattle, WA 98139

Phone: (206) 535-8773
chelan@crutcher-herrejon.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Chinese Information and Service Center CISC, 611 South Lane Street, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 624-5633

Website

languages

 • Chinese (Cantonese, Mandarin)-中文
 • Japanese-日本語

 

Chris Helm & Rich Rawson Davis Wright Tremaine LLP, 1201 Third Ave, Suite 2200, Seattle, WA 98101

contact information

Phone: (206) 757-8258

languages

 • Japanese-日本語
Colectiva Legal del Pueblo 14249 Ambaum Boulevard SW Suite R Burien, WA 98166

contact information

Phone: (206) 931-1514

info@colectivalegal.org

Website

languages

 • Spanish-español
 • Arabic - عربي

additional

Danielle E. Rosché Rosché Immigration Law PLLC 655 S. Orcas St. #206 Seattle, WA 98108

contact information

Phone: (360) 299-6167
danielle@roscheimmigrationlaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Danielle Muriel Doyle Law Offices of Danielle Doyle, 615 2nd Ave, Suite 350, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 427-9094
daniellemdoyle@gmail.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
Danielle Perez Ginsburg & Perez, LLC, 1049 S.W. Baseline, A-150 Hillsboro, OR 97123

contact information

Phone: (503) 640-5881
Fax (503) 693-1799
dpllc@hevanet.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • Will consider reduced fee & installments under spacial circumstances
 •  Experienced with criminal issues & naturalization
Devin T. Theriot-Orr Sunbird Law, PLLC, 1001 Fourth Ave, Suite 3200, Seattle, WA 98154

contact information

Phone: (206) 962-5052
devin@sunbird.law

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Diana E. Moller Moller Immigration Law Associates, PLLC, 1001 Fourth Ave, Suite 3200 Seattle, WA 98154

contact information

Phone: (206) 466-6625
dianamolleresq@gmail.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Eamonn P.S. Roach Roach & Bishop, LLP 9221 Sandifur Parkway, Suite C,Pasco, WA 99301

Contact information

Phone: (509) 547-7587

eroach@roachlaw.com

Languages

Spanish-español

Additional 

 • Will consider reduced fees & installments
 • Experienced with criminal issues & naturalization
Elizabeth Hawkins & Elaine Fordyce Hawkins Law Group PLLC, 2200 Sixth Ave, Suite 835, Seattle, WA 98121

contact information

Phone: (206) 728-4220
ehawkins@hawkinsimmigration.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider installments
Emily Headings Headings Immigration law 7511 Greenwood Ave N #526 Seattle, WA 98103

contact information

Phone: (206) 637-8398
emily@headingslaw.com

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Erin Kedrowski Bailey Immigration, PC 4380 SW Macadam Ave Ste. 150 Portland, OR

contact information

Phone: (503) 224-0950
erin@baileyimmigration.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Eryne Walvekar MacDonald Hoague & Bayless 705 Second Ave, Suite 1500 Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 622-1604
erynew@mhb.com

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Eulalia Soto Law Office of Eulalia Soto, PLLC, 9013 NE Highway 99, Suite 4 Vancouver, WA 98665

Contact information 

Phone: (360) 270-6988

Languages 

Spanish-español

additional

Will consider reduced fees & installments

Gretchen Korb-Nice Holman, Cahill, Garrett, Ives, Oliver & Andersen, PLLC, 5507 35th Ave NE, Seattle, WA 98105

contact information

Phone: (206) 547-1400
gretchen@holmancahill.com

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Hand in Hand 18 N Mission St, Wenatchee, WA 98801

contact information

Phone: (509) 888-4833
info@handinhandmd.org

Website

languages

 • Spanish-español
Henry Cruz Rios & Cruz, P.S., 811 First Ave, Suite 340 Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 749-5600
Fax: (206) 749-5600

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Holly Pai Law Office of Holly Pai 114 W Magnolia St, 4th Floor Bellingham, WA 98225

contact information

Phone: (360) 299-6167
hpai@hollypailaw.com

languages

 • Basic Spanish-español básico

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Horn of Africa Services 5303 Rainier Ave South # D, Seattle, WA 98118

contact information

Phone: (206) 723-2061

tsegayeg@hoas.org  

Website

languages

Amharic-አማርኛ

Tigrinya-ትግሪኛ

additional

James (Jim) Gray Law Office of James Gray, 2712 Washington St Vancouver, WA 98660

contact information

Phone: (360) 695-5918

Jason Miller Columbia Pacific Rain Law, PLLC, 18130 Midvale Ave N #A, Shoreline, WA 98133

contact information

Phone: (206) 542-4066

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Jenny Cochrane Law Office of Jenny Cochrane 777 108th Ave. N.E. Ste. 2240 Bellevue, Washington 98004

contact information

Phone: (425) 451-7276
info@jcochranelaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Jessica Ferreira Ferreira Legal PLLC, 800 Fifth Ave, Suite 4100, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 408-8069
jessica@ferreiralegal.com

additional

 • will consider reduced fees and installments
Jessica N. Yu Lane Powell PC, 1420 Fifth Ave, Suite 4200, Seattle, WA 98111

contact information

Phone: (206) 223-7107
YuJ@LanePowell.com

languages

 • Korean-환영
Jonathan B. Shaklee 5861 W Clearwater Ave, Suite 2 Kennewick, WA 99336

contact information

Phone: (509) 987-1100 

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Karin Tolgu The Law Offices of Karin Tolgu, PLLC, 1100 Dexter Ave N, Suite 100, Seattle, WA 98109

contact information

Phone: (206) 273-7960

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Karol Brown World One Law Group, 14205 SE 36th St, Suite 100, Bellevue, WA 98006

contact information

Phone: (425) 519-3617

languages

 • Spanish-español

additional

 • will consider reduced fees and installments
Kate Lopez Ley Cowan Miller & Lederman, 1000 Second Ave, Suite 1620, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 340-1033 ext.208
klopezley@cmlseattle.com

languages

 • Spanish-español
 • Japanese-日本語

additional

 • will consider reduced fees and installments
Kathy Weber Law Office of Kathleen M. Weber 9221 Roosevelt Way NE, #B Seattle, WA 98115

contact information

Phone: (206) 783-7361

languages

 • Spanish-español
 • Portugese-português

additional

 • will consider reduced fees and installments
Kati Ortiz Ortiz Law Office, PLLC, 630 SW 149th St, Suite 102, Burien, WA 98166

contact information

Phone: (206) 602-2598
www.ortizlawoffice.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider installments
Kelsey Beckner Beckner Immigration Law PLLC, 1001 Fourth Ave, Suite 3200, Seattle, WA 98154

contact information

Phone: (206) 602-1570
kbeckner@becknerimmigration.com

languages

 • Spanish-español
 • German-Deutsche
Kim-Khanh Van KKVLaw - Law Office of Kim-Khanh T. Van, PLLC, 607 SW Grady Way, Suite 260, Renton, WA 98057

contact information

Phone: (425) 793-4357
www.kkvlaw.com

languages

 • Spanish-español
 • Assamese-অসমিয়া
 • Chinese (Cantonese)-中文 (廣東話)
 • Hindi-हिंदी
 • Punjabi-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
 • Vietnamese-Tiếng Việt
Kirsten Eklund 705 Second Ave, Suite 1500, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 622-1604
kirstene@mhb.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with naturalization and some criminal issues
 • will consider reduced fees and installments
Kitsap Immigrant Assistance Center 645 4th St, Bremerton, WA 98337

contact information

Phone: (360) 616-0479

Website

languages

 • Spanish-español

additional

Korean Community Service Center 22727 Hwy 99, #107 Edmonds WA, 98026

contact information

Phone: (703) 354-6345

Website

languages

 • Korean-한국어

additional

Korean Women’s Association 123 96th Street East, Tacoma, WA 98445, United States

contact information

Phone: (253) 535-4202

Website

languages

 • Korean-한국어
 • Vietnamese-Tiếng Việt
 • Khmer- ខ្មែរ

additional

La Casa Hogar 106 South 6th Street, Yakima, WA 98901

contact information

Phone: (509) 457-5058

Website

languages

 • Spanish-español
Lani Cao Lani Cao Law Office 10800 NE 8th St. Ste 318 Bellevue

contact information

Phone: (206) 412-2698
lanicao@lanicao.com

languages

 • Mandarin
 •  
Laura Hartless 1008 S Yakima Ave, Suite 202, Tacoma WA 98405

contact information

Phone: (509) 856-6739
laurahartless@gmail.com

additional

 • will consider reduced fees
Lesley Irizarry-Hougan L.I.H. Law, P.S., 159 Denny Way, Suite 107, Seattle, WA 98109

contact information

Phone: (206) 838-7628
lesley@lihlaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Lisa Ellis Ellis Immigration Law, LLC, 1001 Fourth Ave, Suite 3200, Seattle, WA 98154

contact information

Phone: (206) 684-9458

Lisa Seifert Seifert Law Offices, 626 Columbia St NW, Suite 1A, Olympia, WA 98501

contact information

Phone: (360) 357-7087
lisa@seifertlaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider installments
Lutheran Community Services - Seattle office 911 Stewart Street , Seattle, WA 98101

contact information

Phone: (206) 694-5742

Website

languages

 • Spanish-español (some)
 • Arabic-العربية
 • French-français
 • Russian-Pусский

additional

Lutheran Community Services - Vancouver office 3600 Main Street, Suite 200, Vancouver, WA 98663

contact information

Phone: (360) 694-5624

Website

languages

 • Spanish-español
 • Armenian-հայերեն
 • Bosnian-bosanski
 • Russian-Pусский
 • Ukrainian-український
 • Vietnamese-Tiếng Việt

additional

Lutheran Community Services NW 4040 S. 188th Street, Suite 300 SeaTac, WA 98188

contact information

Phone: (206) 816-3250  or  (206) 816-3253

Website

additional

 

Margaret O’Donnell Global Law Advocates, 655 S Orcas Street, Suite 210, Seattle, WA 98108

contact information

Phone: (206) 774-8758
www.globallawadvocates.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Maria Williams Cedar Law Group PLLC, 501 S Jackson St, Suite 305, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 331-6044
mwilliams@cedarlawgroup.net

languages

 • Vietnamese-Tiếng Việt

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Marie Higuera Law Office of Marie Higuera, 705 Second Ave, Suite 610, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 267-0234
marie@mhiguera.com

languages

 • Spanish-español
 • Farsi-فارسی

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Mercedes Riggs Mercedes Riggs Law, PLLC 405 W 13th St Vancouver, WA 98660

Contact Information 

Phone: (360) 836-0974

Additional

Will consider installments
 Experienced with criminal issues & naturalization

Michael Grim 411 N. 2nd St., Yakima, WA 98901

contact information

Phone: (509) 895-0231

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
Michael J Tisocco Tisocco Immigration, PLLC, 1835 SW 152nd St, Burien, WA 98166

contact information

Phone: (206) 762-2172
michael@tisoccolaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Michael Purcell Law Office of Michael T. Purcell, 16771 Boones Ferry Rd, Suite 100 Lake Oswego, OR 97035

Contact Information

Phone: (503) 241-8203

Michele Carney Carney & Marchi, 108 S. Washington St, #406, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 224-0909

languages

 • Spanish-español

additional

 • will consider installments
 • experienced with criminal issues & naturalization
Miguel A. Bocanegra MacDonald Hoague & Bayless, 705 Second Ave, Suite 1500, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 622-1604
miguelb@mhb.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider installments
Minal Ghassamieh MG Law 102 206th Ave NE Sammamish, WA 98074

contact information

Phone: (206) 351-6874
minalkode@gmail.com

languages

 • Hindi

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Minda A. Thorward Thorward Immigration Law, PLLC, 5600C Rainier Ave S, Suite 208, Seattle, WA 98118

contact information

Phone: (206) 607-7976
minda@thorwardimmigrationlaw.com

languagues

French-français

additional

 • will consider reduced fees and installments
 • experience with criminal issues and naturalization
Miriam Korngold Korngold Law, PLLC 202 NW 39th St. Seattle, Washington 98107

contact information

Phone: (425) 298-6173
mkorngold@korngoldlaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Nancy Alexander Lucas & Barba LLP 1400 SW Montgomery Street Portland, OR

contact information

Phone: (503) 457-4495

nancy@lucasandbarba.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Nathan Trudeau Trudeau Law 4029 Beach Drive SW Seattle, WA 98116

contact information

Phone: (253) 205-7231
nathantrudeaulaw@gmail.com

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
Nicholas Marchi Carney & Marchi, PS 7502 W. Deschutes Place Kennewick, WA 99336

Contact information

Phone: (509) 545-1055

Languages

Spanish-español

Additional

 • Will consider installments
 • Experienced with criminal issues & naturalization
Northwest Immigrant Rights Project Western Washington Office

contact information

Phone: (206) 587-4009, (800) 445-5771

Website

languages

 • Spanish-español
 • Arabic-عربي
 • Vietnamese-Tiếng Việt

additional

 • Services are free; low-income clients only
 • For service in: Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, San Juan, Skagit, Skamania, Snohomish, Thurston, Wahkiakum & Whatcom counties
 • experienced with criminal issues and naturalization
Northwest Immigrant Rights Project 37 S Wenatchee Ave C, Wenatchee, WA 98932

contact information

Phone: (509) 570-0054, (866) 271-2084

Website

additional

 • Services are free; low-income clients only
 • Leave a detailed message with your NAME and PHONE NUMBER as well as a BRIEF EXPLANATION of your immigration issue, and a staff member will return your call.
 • For service in: Adams, Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, & Stevens counties
 • experienced with criminal issues and naturalization
Northwest Immigrant Rights Project 121 Sunnyside Ave, Suite 146, Granger, WA 98932

contact information

Phone: (509) 854-2100, (888) 756-3641

Website

additional

 • Services are free; low-income clients only
 • Spanish-español
 • For service in: Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Kittitas, Klickitat, Walla Walla, Whitman & Yakima counties
 • experienced with criminal issues and naturalization
Nuestra Casa 906 E Edison Ave, Sunnyside, WA 98944

contact information

Phone: (509) 839-7602
Website

languages

 • Spanish-español

additional

 • This group does not offer application assistance, only education and referrals.
Olga Guzhva Guzhva Law Firm, PLLC, 11900 NE 1st St, Suite 300, Bellevue, WA 98005

contact information

Phone: (425) 785-1212
olga@guzhvalaw.com

languages

 • Russian-Pусский
 • Ukrainian-український

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Omar Nur Nur Law, PLLC, 9924 4th Ave W, Everett, WA 98204

contact information

Phone: (425) 998-7040
omar@nurlaw.com

languages

 • Spanish-español
 • Arabic-العربية

additional

 • some experience with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Pamela Loh 215 W 4th St, Vancouver, WA 98660

contact information

Phone: (360) 852-9229
pam@lohlaw.com

languages

 • Chinese (Mandarin)-中文 (普通话)

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Patrick Cantor Buttar & Cantor, LLP, 16600 West Valley Highway, Suite 106, Tukwila, WA 98188

contact information

Phone: (425) 251-3134
cantorlaw@comcast.net

languages

 • Spanish-español
 • Hindi-हिंदी
 • Ilocano-Ilocano
 • Punjabi-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
 • Tagalog-Tagalog

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Paul Soreff & Carin Weinrich Soreff Law, 705 Second Ave, Suite 1601, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 282-1955

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider installments
Philip K. Safar Safar Law Office, P.S., 10 First Street, Suite 114 Wenatchee, WA 98801

contact information

Phone: (509) 665-7022

languages

 • Spanish-español
 • German-deutsch

additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
Qingqing Miao Lane Powell, PC, 1420 Fifth Ave, Suite 4200, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 223-7031

languages

 • Chinese (Mandarin)-中文

additional

 • will consider reduced fees and installments
Raquel "Rocky" Acosta Acosta Law Office 24 N. Second Street, Yakima, WA 98901

contact information

Phone: (509) 945-4359
rockyacostalaw@gmail.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • will consider reduced fee and/or installments on a case by case basis
  • some experience with criminal issues and naturalization
Refugee & Immigrant Services NW 2000 Tower Street, Everett, WA 98201, United States

contact information

Phone: (425) 388-9307

Website

languages

 • Russian-Pусский
 • Ukrainian-український

additional

Robert Pauw & Neha Vyas Gibbs Houston Pauw, 1000 Second Ave, Suite 1600, Seattle, WA 98104

contact information

Phone: (206) 682-1080

languages

 • Spanish-español
 • Hindi-हिंदी

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Russell L. Mikow Advance Legal Services, PLLC 8113 W. Quinault Ave., Suite 101 Kennewick, WA 99336

Contact information 

email: 

russell@alsnorthwest.com

phone: (509) 851-7884

Additional

Will consider reduced fees & installments

Experienced with criminal issues & naturalization

 

Scott Railton Cascadia Cross-Border Law, 1305 11th St, Suite 301, Bellingham, WA 98225

contact information

Phone: (360) 671-5945

additional

 • will consider installments
Shannon M. Underwood Global Justice Law Group, PLLC 3815 Woodland Park Ave. N #102, Seattle, WA 98103

contact information

Phone: (206) 787-1406
sunderwood@globaljusticelawgroup.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Shara Svendsen Law Office of Shara Svendsen, PLLC, 16300 Mill Creek Blvd #201, Mill Creek, WA 98012

contact information

Phone: (425) 361-1511
shara@svenlaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • will consider installments
Sok-Khieng (So-Can) Lim Davies Pearson, P.C. Attorneys at Law, 920 Fawcett Ave Tacoma, WA 98401

contact information

Phone: (253) 620-1500

languages

 • Khmer-កម្ពុជា
Soren M. Rottman 303 East D Street, Suite 3, Yakima, WA 98901

contact information

Phone: (509) 457-3313
info@rottmanlaw.com

languages

 • Spanish-español

additional

  • experienced with criminal issues and naturalization
  • will consider reduced fees and installments
Stefania Ramos Birch Ramos Immigration, 20801 Highway 99, Suite 201, Lynnwood, WA 98036

contact information

Phone: (425) 218-7458
ramosimmigration@gmail.com

languages

 • Spanish-español

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Stella E. Dokey Law Offices of Stella E. Dokey, P.C., 414 SW 312th St, Suite 99, Federal Way, WA 98023

contact information

Phone: (253) 839-4284
stellad@dokeylawoffices.com

languages

 • French-français
 • Ewe (Togo/Ghana)

additional

 • experienced with criminal issues and naturalization
 • will consider reduced fees and installments
Stephen Robbins Robbins Law, PLLC, 6 S 2nd St. Suite 1002 Yakima, WA 98901

contact information

Phone: (509) 823-4523

languages

 • Spanish-español

additional

 • will consider reduced fees and installments
Tacoma Community House 1314 South L Street, Tacoma, WA 98405

contact information

Phone: (253) 383-3951

Website

languages

 • Spanish-español
 • Cambodian-កម្ពុជា
 • Russian-Pусский
 • Ukrainian-український

additional

Tami Nida Arntzen Arntzen Law Fuse Building: 701 George Washington Way, Ste A Richland, WA 99352

Contact information 

email: tami@arntzenlaw.com

Phone: (509) 430-6218

Languages 

Spanish-español

Additional 

Some experience with criminal issues & naturalization

Thomas Lee Thomas Law Firm PLLC, 707 East Harrison Street, Seattle, WA 98102

contact information

Phone: (206) 329-5117
tlee@thomasleelaw.com

languages

 • Korean-환영

additional

 • will consider reduced fees and installments
Toni Kelich Law Office of Toni Georganne Kelich, LLC 18901 E Burnside St Gresham, OR 97233

contact information

Phone: (503) 575-9593
toni@kelichlaw.com

additional

  • will consider reduced fee and/or installments
  • experienced with criminal issues and naturalization
Wendy Hernandez Hernandez Immigration Law 22 E Poplar, Suite 200 Walla Walla, 99362

Contact information 

phone: (509) 525-2034

hernandezimmigrationlaw@gmail.com

Languages 

Spanish-español

West African Community Council 19435 68th Ave S, Ste S-105, Kent, WA

contact information

Phone: (206) 349-0892

Website

languages

 • French-Français

additional

World Relief - Spokane Office 1522 N Washington St, Suite 204/103, Spokane, WA 99201

contact information

Phone: (509) 321-0327
ilsspokane@wr.org

Website

additional

World Relief - Tri-Cities Office 2600 N Columbia Center Blvd, Suite 206, Richland, WA 99352

contact information

Phone: (509) 734-5477
smichael@wr.org

Website

additional

World Relief Seattle 841 Central Ave N #C106 Kent, WA 98032

contact information

Phone: (253) 277-1121

Website

additional