attachments not working

Address.Job.Kid.Trip Worksheet Vietnamese – Chuẩn bị thủ tục đăng ký – Địa chỉ/Nghề nghiệp/Con cái/Du lịch (below) is an example of a link that isn’t working. 

57979440ec30b.php
57979440ec30b.php
57979440ec30b.php
57979440ec30b.php
57979440ec30b.php
57979440ec30b.php
57979440ec30b.php